Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Formål og verdier

Stiftelsens formål er å forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste for lokalsamfunnet i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal

 • Videreføre sparebanktradisjonene ved gi gaver for å bidra til positiv utvikling i samfunnet og realisere samfunnsnyttige prosjekter.

 • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Ringerike Hadeland.

 • Drive en forsvarlig kapitalforvaltning for å kunne oppfylle sine øvrige formål. Realverdien av grunnkapitalen søkes opprettholdt. Avkastning utover dette kan benyttes til gaver.
 • For øvrig utøve annen virksomhet som er forenlig med formålet og gjeldende lovverk.

Verdier

Stiftelsens verdier er :

Tillit: Det vi sier og gjør skal bidra til å opprettholde og skape tillit. Til oss og samfunnet

Tilhørighet:  Vår virksomhet skal. bidra til at mennesker føler tilhørighet. Til de mange fellesskapene som utgjør samfunnet.

Tilgjengelighet: Vi skal være tilgjengelige til en hver tid.

Historie

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har vært i virksomhet i 12 år. I løpet av disse årene har stiftelsen tildelt mer enn NOK 200 millioner i gaver til samfunnsnyttige prosjekter. I tillegg har egenkapitalen økt med mer enn NOK 345 millioner. Inntektene kommer fra utbytte fra Sparebank1 Ringerike Hadeland (NOK 295 millioner), finansinntekter fra verdipapirer (NOK 227 millioner) og salg av egenkapitalbevis. Samlede driftskostnader de tolv første årene har vært NOK 26 millioner.

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner besluttet i møter den 17. desember 2009 at de interesser deres banker skulle ivareta ville være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene ble slått sammen til en ny bank under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttede sparebanken - ”SpareBank 1 Ringerike Hadeland”.

Samtidig med etableringen av SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken. De stiftelsene som ble opprettet var:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike
 • SpareBankstiftelsen Gran
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsene skal ivareta sparebankstradisjoner sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og dele ut gaver til allmennyttige formål.

Eierskap

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal (SJLN) ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Ringerike Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank i 2010.

De tre stiftelsene fikk overført egenkapitalbevis (EKB) i den nye banken SpareBank 1 Ringerike Hadeland (SB1RH) tilsvarende en samlet eierandel på 96,4 %. For SJLN utgjorde dette 25% av banken gjennom nesten 3,5 mill EKB.

Stiftelsene gjennomførte i april 2011 et samlet nedsalg til markedet av totalt 3,7 mill EKB til kurs kr. 124,- eller totalt 456 mill.kr. For SJLN betydde dette 86 mill.kr i likvider som skal forvaltes i tillegg til årlige overskudd etter utbetaling av gaver til samfunns- og allmennyttige formål.

Stiftelsene har etter nedsalgene en total eierandel i banken på 70% fordelt slik:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike (30%)
 • SpareBankstiftelsen Gran (20%)
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal (15%)

Virksomhets­styring

Etiske regler

Sparebankstiftelsen arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Slik opptrer vi

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal vil utvise særlig aktsomhet i forbindelse med situasjoner hvor det kan bli reist spørsmål om vår integritet eller uavhengighet.

Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Den enkelte har selv ansvaret for å unngå at slike situasjoner oppstår.

Ingen må kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel fra SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals forbindelser eller av andre.

Dersom en er i tvil om fordelen er "utilbørlig", skal nærmeste overordnede rådspørres. Den overordnede skal særlig vurdere om den ansattes integritet eller uavhengighet - eller SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals omdømme - kan bli truet om fordelen aksepteres. Ansvaret ligger til slutt hos den enkelte.

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle tillitsvalgte er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i medfør av sin rolle får vite om SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

 
 

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende medlemmer:

 • Ingeborg Ensrud, Lunner (Leder)
 • Dorthe Sandli, Jevnaker (nestleder)
 • Per Ole Thorsen, Nittedal
 • Odd Snellingen, Lunner
 • Svein Oftedal, Nittedal
 • Lasse Lehre, Lunner
 • Lise Bjertnæs Holt, Lunner
 • Nils Thomas Fearnley, Nittedal
 • Guro Føllesdal Mjønerud, Nittedal
 • Hilde Thorkildsen, Nittedal 
 • Trine Lise Olimb, Jevnaker 
 • Tormod Hval, Jevnaker

Styret

Generalforsamlingen velger styre som består av følgende medlemmer og varamedlem:

Strategiplan

Strategiplanen består av en plan for formålsrealisering og en plan for kapitalforvaltning.

Vedtekter

Vedtatt av styret i møte 22.03.2023 , i generalforsamlingens møte 26.04.2023 og godkjent av Finanstilsynet.

Vedtekter for SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal
Stiftet 1. juli 2010

1 Alminnelige bestemmelser

1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Stiftelsens forretningskontor er i Jevnaker kommune

1-2 Formål

Sparebank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebanktradisjonene for å opprettholde og fornye bærekraftige lokalsamfunn, ved å gi gaver  til samfunnsnyttige formål og ved å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Gaver gis fortrinnsvis til formål i kommunene Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal drive en forsvarlig kapitalforvaltning for å kunne oppfylle sine øvrige formål. Realverdien av grunnkapitalen søkes opprettholdt. Avkastning utover dette kan benyttes til gaver.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med formålet og gjeldende lovverk.

1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsens grunnfondskapital skal være kr 436 683 746. Stiftelsen er opprettet med 3 486 663 egenkapitalbevis pålydende kr 100,- i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og et kontantbeløp på kr 5 000 000. Minst 2 091 998 egenkapitalbevis skal inngå i stiftelsens grunnfondskapital.

1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til en hver tid fremgår av lov om stiftelser og annen lovgivning.

2 Stiftelsens organer

2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre, valgkomite og daglig leder. 

2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Jevnaker Lunner som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i SpareBank1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner er stemmeberettiget.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. 

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted. Annet hvert år velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer av generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valgene gjelder for 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Ringerike Hadeland. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden fratrer medlemmet og suppleres ved neste valg.

Valget av generalforsamling organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved fremmøte, elektronisk eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen

2. Valg av medlemmer til styret

3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-5 

4. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen

5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse 

6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet

7. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

8. Beslutte gransking

9. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.

10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ. 

 

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle:

 

11. Endring av stiftelsens vedtekter

12. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland som inngår i stiftelsens grunnfondskapital etter § 1-3

13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank1 Ringerike Hadeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank1 Ringerike Hadelands virksomhet

14. Beslutte oppløsing av stiftelsen. 

 

Generalforsamlingen innkalles av styret. 

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Ved stemmelikhet gjelder det som generalforsamlingens leder har stemt for. Er generalforsamlingens leder ikke til stede, gjelder det som møteleder har stemt for.

Beslutning om å oppløse eller omdanne stiftelsen og om å endre formålsbestemmelsen i andre tilfeller enn ved sammenslutning krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). Andre beslutninger som nevnt i punkt 12 til 14 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning. 

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. 

2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank1 Ringerike Hadeland. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg. 

2-5 Valgkomite

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. 

Instruks for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

2-6 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter. 

2-7 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

2-8 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene. 

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist. 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen.  Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. 

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. 

2-9 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige. 

2-10 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. 

2-11 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank1 Ringerike Hadeland.  

3 Andre bestemmelser

3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnfondskapitalen. 

 

3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. 

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av SpareBank1 Ringerike Hadelands virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Jevnaker Lunner drev virksomhet tidligere.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Vedtatt av styret i møte 22.03.2023 og i generalforsamlingens møte 26.04.2023.