Virksomhetsstyring

Stiftelsens formål er å videreføre sparebanktradisjoner for å opprettholde og fornye bærekraftige lokalsamfunn ved å gi gaver til samfunnsnyttige formål. Stiftelsen skal også være eier av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Vi ønsker å forvalte kapitalen på en god måte, derfor jobber vi aktivt for transparens i vår virksomhetsstyring.

Her finner du føringer og rammer for vårt arbeid. Våre vedtekter, sist revidert i stiftelsens generalforsamling 24. april 2024, kan du lese her:

Våre vedtekter (PDF)

Etiske regler

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Slik opptrer vi

SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal vil utvise særlig aktsomhet i forbindelse med situasjoner hvor det kan bli reist spørsmål om vår integritet eller uavhengighet.

Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Den enkelte har selv ansvaret for å unngå at slike situasjoner oppstår.

Ingen må kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel fra SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals forbindelser eller av andre.

Dersom en er i tvil om fordelen er "utilbørlig", skal nærmeste overordnede rådspørres. Den overordnede skal særlig vurdere om den ansattes integritet eller uavhengighet - eller SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals omdømme - kan bli truet om fordelen aksepteres. Ansvaret ligger til slutt hos den enkelte.

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle tillitsvalgte er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i medfør av sin rolle får vite om SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Strategi

 

Stiftelsens formålsparagraf gjenspeiler bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vi tror vi kan utrette mest ved «håndtrykket» av våre gavetildelinger. Selvfølgelig under hensyn til å redusere vårt klima- og miljømessige «fotavtrykk». Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene, er bakgrunnen for at vi vektlegger egeninnsats og dugnad sterkt.

Stiftelsens investeringsstrategi skal først og fremst være forsvarlig. I det ligger det at vi sprer risiko ved at vi følger sunt bondevett, og ikke «legger alle eggene i samme kurv». Det innebærer også at fordi stiftelsen har mer enn halvparten av sine verdier i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, bør resten av porteføljen ha lite finans og eiendom.

Det andre som er viktig for oss, er å ha god avkastning. Investering i aksjer innebærer å være med på verdiskapingen i næringslivet. Dette vil over tid gi høyere avkastning enn rentebærende instrumenter. Samtidig har aksjer høyere risiko. Porteføljen må balansere disse hensynene.

Stiftelsen har behov for likviditet for å kunne utbetale gaver etter hvert som prosjektene ferdigstilles. Banken kan også ha behov for kapital. Investeringene våre må derfor være tilstrekkelig likvide, slik at vi kan utbetale betydelige beløp på kort varsel.

Stiftelsen benytter seg av anerkjente rådgivere og forvaltere i utøvelse av vår investeringsstrategi.

Stiftelsens gavestrategi er i kontinuerlig utvikling. Hva som er riktig for å "utvikle bærekraftige lokalsamfunn" varierer over tid. Det er likevel noen prinsipper som ligger fast:

  • Vi støtter først og fremst frivilligheten.
  • Prosjektene må være samfunnsnyttige og tjene allmenheten. Det betyr at vi ikke gir gaver til enkeltpersoner eller kommersiell virksomhet.
  • Inkludering og tilhørighet er viktige mål. Det betyr at vi ikke gir gaver til religiøs forkynning eller partipolitisk virksomhet.
  • Barn og ungdom er prioritert, men dette utelukker ikke andre grupper.
  • Egeninnsats er et krav. Enten i form av penger eller dugnad. Det betyr at vi som hovedregel kan støtte inntill 50 % av kostnaden.
  • Samarbeid er en plussfaktor. Det betyr at vi synes det er positivt dersom andre givere også bidrar til prosjektene. Samarbeid mellom lag og foreninger teller også positivt.
  • Vi prioriterer prosjekter i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Vi eier 15 % av egenkapitalbevisene i banken, og skal fortsette med det. Stiftelsen har klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbetaling av utbytte, og gir uttrykk for dette gjennom vår representasjon i styrende organer. Det er viktig for oss å sikre et godt lokalt banktilbud. Banken og stiftelsene må videreføre sparebanktradisjonene i felleskap.

Styrende organer

Generalforsamling

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ, og består av følgende medlemmer:

Ingeborg Ensrud (leder), Lunner

Lasse Lehre, Lunner

Lise Bjærtnes Holt, Lunner

Nils Thomas Fearnley, Nittedal

Odd Snellingen, Lunner

Kine Elisabeth Brandrud, Lunner

Per Ole Thorsen (nestleder), Nittedal

Guro Mjønerud, Nittedal

Trine Lise Olimb, Jevnaker

Tormod Hval, Jevnaker

Beate Ruden, Jevnaker

Gry Brørby Munkerud, Jevnaker

Styre og ledelse

Generalforsamlingen velger styre. 

Styreleder

Lars Torgeir Dahl

Født 1961. Bosatt på Jevnaker. Lars Torgeir Dahl har vært sjef for Felleskapasiteter i Forsvarsmateriell. Dahl er oberst, og har erfaring fra en rekke lederstillinger i Forsvaret både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet som finmekaniker og maskiningeniør, i tillegg til militærutdanning på høyeste nivå.

Daglig leder

Bjørn Haugen Morstad

Født 1958. Bor i Lunner. Bjørn Haugen Morstad har drevet konsulentvirksomhet innen økonomi og finans, i første rekke innen eiendom, shiping og avfallshåndtering. Han har tidligere arbeidet som finansanalytiker og har vært ansvarlig for analysesjef og ansvarlig for privatkundevirksomheten innen Christiania Markets. Morstad har også vært medlem av Fagorganet for Regnskapsstiftelsen i Norge på vegne av Norsk Finansanalytikerforening. Bjørn er Siviløkonom fra BI, har en MBA fra University of Wisconsin og er Autorisert Finansanalytiker.

Styremedlem

Nina Neset

Styremedlem

Øyvind Roen

Født 1988. Fra Grindvoll i Lunner. Øyvind Roen jobber som controller i Norges Bank med bred erfaring innenfor eiendom. Han har tidligere arbeidet som revisor med fokus på eiendom og finans. Øyvind er statsautorisert revisor og har en Master i Revisjon og Regnskap fra NHH.

Styremedlem

Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen er jurist med doktorgrad i folkerett og jobber som generaladvokat for Forsvaret. Hun har jobbet som førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, med undervisning og forskning innen militærrettslige fag. Forut for dette var hun advokat med egen praksis. Sigrid har tidligere skrevet og redigert bøker innen samme fagfelt. De siste årene har hun skrevet særlig om forholdet mellom teknologi og krigføringsregler. Hun har vært medlem av Etisk råd for forsvarssektoren og internasjonale ekspertgrupper som har sett på ulike deler av krigens folkeretts anvendelse i nyere militære operasjoner. Sigrid bor i Lunner med barn og dyr og har drevet med hest siden hun var barn. Hun har nå en stor og to mindre hester hjemme og har tidligere ridd feltritt. Sigrid har vært styreleder og sittet som styremedlem både i Sørkedalen rideklubb og i Hadeland ride- og kjøreklubb. Hun har også hatt andre styreverv tidligere.

Styremedlem

Svein Oftedal

Født 1964. Bor på Hagan. Svein Oftedal er administrerende direktør i Würth Norge, hvor han har hatt en lengre karriere blant annet som markedsdirektør og visepresident. Han har bakgrunn fra bedrifts- og markedsøkonomi, og er utdannet ved blant annet BI. Han er en erfaren administrerende direktør med dokumentert erfaring fra internasjonal handel og utviklingsindustri. Svein Oftedal er en sterk forretningsutvikler med ferdigheter innen forhandling, kundeservice, salg, forretningsutvikling og strategisk planlegging