Vår historie

Gjennom 14 år har vi bidratt til å realisere drømmer og skape handlingsrom i vårt lokalmiljø. Som eier av banken kan vi gi gaver som gjør Jevnaker, Lunner og Nittedal til et bedre sted å leve og bo. 

Noe av dette finner du i årsrapport 2023

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har vært i virksomhet i 14 år. I løpet av disse årene har stiftelsen tildelt mer enn NOK 200 millioner i gaver til samfunnsnyttige prosjekter. I tillegg har egenkapitalen økt med mer enn NOK 345 millioner. Inntektene kommer fra utbytte fra Sparebank1 Ringerike Hadeland (NOK 295 millioner), finansinntekter fra verdipapirer (NOK 227 millioner) og salg av egenkapitalbevis. Samlede driftskostnader de tolv første årene har vært NOK 26 millioner.

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner besluttet i møter den 17. desember 2009 at de interesser deres banker skulle ivareta ville være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene ble slått sammen til en ny bank under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttede sparebanken - ”SpareBank 1 Ringerike Hadeland”.

Samtidig med etableringen av SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken. De stiftelsene som ble opprettet var:

  • SpareBankstiftelsen Ringerike
  • SpareBankstiftelsen Gran
  • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsene skal ivareta sparebankstradisjoner sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og dele ut gaver til allmennyttige formål.